YOU TUBE & EDUCATOR CREATIVE TEAMS CALL

Welcome heartilly!

Today we bring an interesting announcement 🙂 We grow as a brand and develop new collections. Thanks to that we want to rearrange and enhance our YouTube Ambassadors Team and to create a new Educators Team.

So if you like our papers, make video tutorials and/or do workshops, please let us know. Maybe are we waiting for you?

Witajcie serdecznie!

Dziś przychodzimy do Was z pewnym ogłoszeniem :). Wraz z rozwojem marki chcemy przeorganizować i powiększyć nasz zespół Ambasadorów YouTube oraz stworzyć nowy zespół Edukatorów.

Jeżeli lubisz nasze papiery i tworzysz tutoriale video i/lub prowadzisz warsztaty, to może czekamy właśnie na Ciebie?

The English version of the announcement you can find after the Polish one 🙂

 

Wraz z rozwojem marki szukamy KILKU osób, które zasilą nasz ZESPÓŁ AMBASADORÓW YOUTUBE oraz stworzą ZESPÓŁ EDUCATORÓW.

Szukamy osób energicznych, zaangażowanych i kreatywnych, które chcą pracować z oryginalnymi produktami. Jeżeli kochasz nasze papiery i dodatki, prowadzisz kanał na YT/bloga/profil na FB, jesteś aktywna/y w mediach społecznościowych, to może właśnie czekamy na Ciebie? Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń!

ZESPÓŁ AMBASADORÓW YOUTUBE – CZEGO OCZEKUJEMY:
– wszechstronności w tworzeniu prac (kartki, boxy, LO, albumy, home decor, itp.)
– umiejętności nagrywania i montowania filmów na wysokim poziomie realizacji
– przygotowania raz na kilka miesięcy tutorialu na ALBUM  w CZTERECH krokach (w następnym miesiącu po publikacji miesiąc urlopu :))
– posiadania aktywnego profilu na FB/INSTAGRAMIE
– aktywnego udziału w promocji naszej marki w mediach społecznościowych
– wsparcia promocji marki na zlotach scrapbookingowych
– terminowości, otwartości, życzliwości, umiejętności pracy w zespole

ZESPÓŁ EDUKATORÓW – CZEGO OCZEKUJEMY:
– wszechstronności w tworzeniu prac (kartki, boxy, LO, albumy, home decor, itp.)
– doświadczenia w prowadzeniu warsztatów – w dowolnej formie (na żywo lub poprzez wideo tutorial)
– poprowadzenia warsztatów z naszymi produktami – minimum RAZ w miesiącu w dowolnej formie (tradycyjne warsztaty na żywo lub warsztaty online)
– posiadania aktywnego profilu na FB/INSTAGRAMIE
– aktywnego udziału w promocji naszej marki w mediach społecznościowych
– wsparcia promocji marki na zlotach scrapbookingowych
– terminowości, otwartości, życzliwości, umiejętności pracy w zespole

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

CO OFERUJEMY – AMBASADOROM YOUTUBE oraz EDUKATOROM:
– współpracę z dynamicznie rozwijającą się marką
– 7 miesięczny okres współpracy (czerwiec – grudzień 2019) z możliwością przedłużenia
– pakiet startowy z produktami marki Craft O’Clock
– bieżące zaopatrzenie w produkty marki (do tworzenia projektów oraz do prywatnego wykorzystania)
– stały rabat na zakupy w sklepie
– dogodne warunki nabycia produktów marki na warsztaty (dotyczy Edukatorów) oraz możliwość sprzedaży warsztatów poprzez sklep 🙂
– dodatkowe gratyfikacje za filmy i pomoc w promowaniu marki na zlotach/targach branżowych– dodatkowe gratyfikacje za filmy i pomoc w promowaniu marki na zlotach/targach branżowych
– pracę w miłej i przyjaznej atmosferze
– promocję każdego członka Zespołu i jego FILMÓW/WARSZTATÓW na blogu sklepu/marki i w mediach społecznościowych
– możliwość promocji w innych mediach branżowych oraz targach
– wsparcie we wszystkim 🙂 każdego członka Zespołu podczas całego okresu współpracy

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?
Jeśli jesteś zainteresowana/y współpracą:
– wyślij e-mail na adres designteam@craft-o-clock.pl podając w tytule DT CALL – YOUTUBE lub DT CALL – EDUKATOR
– w treści e-maila podaj: imię i nazwisko, gdzie mieszkasz, adres do wszystkich miejsc Twojej twórczej aktywności (YT/blog/FB/IG/inne)
– dodatkowo opisz nam siebie i swoją twórczość (m.in. co najchętniej tworzysz, w jakim stylu, jak długo zajmujesz się twórczością) oraz dlaczego chcesz dołączyć do naszego Zespołu
– wymień zespoły projektowe, w których aktualnie jesteś (i do kiedy) i w których byłaś/eś

Przysyłając e-mail ze zgłoszeniem do naboru do CREATIVE TEAM Craft O’Clock wyrażasz zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych (imienia i nazwiska, adresu e-mail) w celu przeprowadzenia naboru do  marki Craft O’Clock:

„Biorąc udział w naborze do CT marki Craft O’Clock wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych (imię i nazwisko i adres e-mail), w celu przeprowadzenia naboru do CT marki Craft O’Clock, należącej do firmy Kreatywna. Renata Ludwińska, ul. 11 Listopada 6, 16-080 Tykocin. Dostęp do danych osobowych, w zakresie wynikającym ze świadczenia usługi poczty elektronicznej oraz usługi udostępnienia strony internetowej www.craft-o-clock.pl posiada również Dreamcommerce z siedzibą w Krakowie, Władysława Łokietka 79 (31-280), na mocy umowy podpisanej z organizatorem. Wiem, że przysługuje mi prawo wglądu i poprawiania danych.”

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 28 MAJA 2019!

Potwierdzimy otrzymanie każdego zgłoszenia, natomiast z wybranymi osobami skontaktujemy się 30 maja w celu ustalenia dalszej współpracy. Oficjalne ogłoszenie składu DT oraz początek współpracy nastąpi 2 czerwca 2019r.

Zapraszamy i życzymy powodzenia!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

THE ENGLISH POST!

We are looking for energetic, committed and creative people who want to work with original products. If you love our papers and extras, run a YT / blog / FB profile, you’re active on social media, maybe are we waiting for you? We invite you to send applications!

A TEAM OF THE YOUTUBE AMBASSADORS – WHAT WE ARE EXPECTING:
– versatility in creating works (cards, boxes, LO, albums, home decor, etc.)
– the ability to record and edit movies at a high level of performance
– preparation of a tutorial of an ALBUM in FOUR steps once every few months (a leave month after the month of publication)
– having an active profile on FB / INSTAGRAM
– active participation in the promotion of our brand in social media
– supporting for brand promotions on scrapbooking meetings
– timeliness, openness, kindness, teamwork skills

TEAM OF EDUCATORS – WHAT WE ARE LOOKING FOR:
– versatility in creating works (cards, boxes, LO, albums, home decor, etc.)
– experience in conducting workshops – in any form (live or through a video tutorial)
– conducting workshops with our products – at least ONCE a month in any form (traditional live workshops or online workshops)
– having an active profile on FB / INSTAGRAM
– active participation in the promotion of our brand in social media
– support for brand promotions on scrapbooking meetings
– timeliness, openness, kindness, teamwork skills

WE OFFER – YOUTUBE AMBASSADORS and EDUCATORS:
– cooperation with a dynamic growing brand
– a 7-month period of cooperation (June-December 2019) with an option to continue in 2020
– a starter set of Craft O’Clock’s products
– ongoing provision of the brand’s products for creating your own projects and private use
– a constant discount for purchases in the Craft O’Clock’s store
– profitable terms of purchasing the brand’s products for workshops (concerning Educators) and an option of selling workshops through the brand’s store 🙂
– additional gratifications for videos and help in promotion of the brand during scrapbooking fairs
– nice, friendly environment
– promotion of every Team Member and her/his VIDEOS/WORKSHOPS on the brand’s blog and in the brand’s social media channels
– an option of promotion in other industry and during fairs
– support in everything 🙂 during the period of cooperation

HOW TO SEND YOUR APPLICATION?
If you are interested in cooperation, please:
– send an e-mail to designteam@craft-o-clock.pl address with DT CALL – YOUTUBE or DT CALL – EDUKATOR in its title
in the e-mail write: your name (first, second), city where you live in, addresses to places where you publish your creations (YT/blog/FB/IG/other)
– additionally, write a bit about yourself and your creations (for example, what scrapbooking/crafting projects you like making the most, what is favorite style, how long you make scrap/craft projects) and why you want to join our Design Team (what your goals are)
– name DT you currently are and recently were a part of

Also, in the ending of the e-mail please include the following text:

„Hereby I agree to collect and process my personal data (full name, e-mail address) for purposes of recruitment process for the Craft O’Clock brand’s Design Team, under the Personal Data Protection Act as of 10 May 2018, with amendments – by the company of Kreatywna. Renata Ludwińska, ul. 11 Listopada 6, 16-080 Tykocin.

An access to the personal data, for a purpose of supplying the service of website and the service of electronic mail, by the agreement with the company of Kreatywna. Renata Ludwińska, is also granted to the company of Dreamcommerce, ul. Władysława Łokietka 79, 31-280 Kraków.

I am aware that I have the right to view and edit my data”.

We are waiting for your application until MAY 28TH of 2019!

We will confirm getting every application. With the chosen members we will contact on May 30th to set details of our cooperation. The official confirmation of the new DT roster and the start of the cooperation will happen on June 2nd of 2019r.

We invite you to participate in our DT call and wish you good luck!

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *